PROFILE

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฐิตินัฐ 94 จำกัด ตะหนักเป็นอย่างดีว่าค่าใช้จ่ายผู้ที่ว่าจ้างแลกกับการใช้บริการของเรานั้น ( เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของท่าน ) ด้วยเหตุนี้แนวทางในการฝึกอบรม และปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราทุกคน จึงเน้นให้มีความพร้อมซึ่งการมีน้ำใจ ที่พวกเราทุกคนจะมอบให้กับผู้ว่าจ้างทุกราย


 

ในส่วนของผู้ลงมือปฏิบัติงาน จำต้องมีการสรรหา คัดเลืออก บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับลักษณะงานที่มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ขยัน ตรงเวลา สามัคคี มีระเบียบวินัย อันจะนำมาซึ่งความเรียบร้อยไม่มีปัญหา การบริหารงานก็จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นหนทางก้าวหน้าในอาชีพ

เมื่อผสมผสาน ทีมบริหารงานที่มีสมรรถภาพสูงในการทำงาน ให้เข้ากับผู้ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี จึงเป็นเครื่องชี้ได้ว่า การให้บริการนั้นย่อมประกอบด้วย ความปลอดภัยของท่าน คืองานของเรา อย่างแน่นอนแหละนั่นคือแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท ฐิตินัฐ 94 จำกัด ซึ่งสมารถวัดได้จากผลงานที่ได้ทำมาในอดีตและจะทำต่อไปในอนาคต พร้อมด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้ว่าจ้างทุกรายรอดพ้นจากโจรภัยทุกทาง อันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยจรรโลงให้สังคมของมนุษญ์ชาติอยู่ร่วมกันโดยปราศจากทุกขภัย และนั้นคือ ความภาคภูมิใจที่พวกเราทุกคน ทำได้ จึงขอแต่เพียงท่านเปลี่ยนใจ แล้วหันมาใช้บริการของเราเท่านั้น แล้วท่านจะพบว่า คุ้มค่าและประทับใจ


กราบเรียนท่านที่เคารพ
 

ทางบริษัท ฐิตินัฐ 94 จำกัด ขอกราบเรียนว่าในปัจจุบัน บริษัทรักษาความปลอดภัย เกิดขึ้นมากมาย ฉะนั้นการเรียกใช้บริการด้านรักษาความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการพิจารณาว่าจ้าง เพราะเงินค่าจ้างแต่ละบาทในสภาวะปัจจุบันย่อมมีค่ายิ่ง และที่สำคัญคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านด้วย บริษัทรับรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันมีมาก แต่มีแนวโน้มไปในทางที่ไม่ค่อยรับผิดชอบและเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนงานซึ่งมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น บริษัทรับค่าจ้างถูก ๆ ไม่ค่อยรับผิดชอบงานที่รับเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัย และอีกส่วนหนึ่งคือ เมื่อรับค่าจ้างถูก จึงไม่จ่ายค่าจ้างพนักงานทำให้พนักงานเปลี่ยนบ่อยจึงขาดประสิทธิภาพในการทำงาน บางบริาัทตั้งขึ้นมาเพื่อทดลองอาชีพชั่วคราวเพราะลงทุนในการจดทะเบียนบริาัทเพียงไม่กี่พันบาท เมื่อรับงานได้แล้ว ก็ส่งพนักงานเข้าไปดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและบุคลากรที่จัดเข้าไปดูแลไม่มีประสบการณ์ ไม่มีคุณภาพไม่ได้รับการฝึกไม่ได้รับการเรียนรู้ในอาชีพรักษาความปลอดภัย และส่วนที่สำคัญคือบริษัทขาดบุคลากร ( พนักงาน รปภ. )จึงทำให้มีการควงผลัดทำให้ย่อนประสิทธิภาพการทำงาน อีกในหนึ่งบริาัทรักษาความปลอดภัย เสนอราคาค่าจ้าง ค่าบริการต่ำทำให้คุณภาพงานไม่มี และขาดความรับผิดชอบต่อธุรกิจของท่าน ผลที่ตามมาคือทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง บริษัทฐิตินัฐ 94 จำกัด จึงได้ตะหนักถึงการทำงาน รับงาน ปฏิบัติงาน คุณภาพงาน ความพร้อม ของบริษัทฯเป็นสำคัญ ตามประสบการณ์และความตั้งใจในการทำอาชีพ รับรักษาความปลอดภัยมาช้านาน จึงได้เสนอตัวมารับใช้ท่าน แหละหวังเป็น อย่างยิ่งว่าคงได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ธุรกิจของท่านจงเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

การวางมาตรฐาน

การรักษาความปลอดภัย


Laughing จุดช่องทางที่ใช้ผ่านเข้าออกสถานที่

Laughing เขตพื้นที่ที่กำหนดให้มีการรักษาความปลอดภัย

Laughing การป้องกันอัคคีภัย

Laughing การความคุมระบบการจราจร

Laughing ความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

---------------------------------------------------------------------

   Embarassed ขอแนะนำ บริษัทในเครือ ของเราอีกบริษัท Embarassed

                            Embarassed    กดดูข้อมูลที่นี่  Embarassed

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  5,917
Today:  3
PageView/Month:  106

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com