Smileท่านได้รับอะไรจากเราบ้างSmile


 

 

1. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีสมรรถภาพสูงในการทำงาน เพราะได้รับการศึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อทำงานในหน้าที่โดยเฉพาะ

2. ค่าใช้จ่ายซึ่งท่านแลกกับการใช้บริการของเราจะถูกกว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างเป้นลูกจ้างของท่าน ต้องจ่ายค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยและสวัสดิการอื่นๆ

3. เป็นการลดปัญหาด้านแรงงาน เพราะความรับผิดชอบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยตามกฏหมายแรงงานตกเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ เองทั้งหมด

4. ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการต้อนรับบุคคลภายนอกในเรื่องไร้สาระต่างๆ เพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยจะสอบถามท่านก่อนว่า จะให้เข้าพบท่านได้หรือไม่

5. หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ทรัพย์สินของท่านต้องสูญหายไป ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทุกประการ ทั้งนี้เพราะเราได้ทำประกันภัยทรัพย์สินของท่านไว้กับริาัทประกันภัยที่เชื่อถือไว้วางใจได้

6. หากสถานประกอบการของท่านมีรั้วรอบขอบชิด เรามีการบันทึกเข้า/ออกแล้วเสนอผลการบันทึกนั้นให้กับท่านทุกวันในวันถัดไป

7. บริษัท มีสายตรวจที่เป็นทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่บริหารจากส่วนกลางมาตรวจตราติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นประจำทุกวันทั้งในเวลากลางวัน/กลางคืน หากมีพนักงานรักาาความปลอดภัยคนใดกระทำฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศคำสั่งของบริษัท และ/หรือของผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่สายตรวจจะได้ทำการฝึก/อบรม แนะนำว่ากล่าว ตักเตือนและลงโทษ ได้ทันที ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ยืดเยื้อออกไป

8. หากพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดในหน่วยงานได้ หย่อนสมรรถภาพในการทำงานบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารมาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อควบคุม แนะนำฝึก/อบรม ว่ากล่าวตักเตือน จนแน่ใจว่าผลการปฏิบัติงานได้มาตราฐานของบริษัทฯ แล้วจึงจะถอนพี่เลี้ยงกลับและบริษัทฯ จะทำการติดตามผลการปฏิบัติงานอีกทุกวัน

 

9. บริษัท มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางสำรองไว้ตลอดเวลาทุกวัน หากพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานใด ปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ก็สามารถส่งคนมาเสริมได้ทันที

10. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน เดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯทุกคนมีสมรรถภาพในการทำงานสูงตลอดไป

11. เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ จะมาพบปะเยี่ยมท่านเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อขอความเห็นจากท่านถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย หากมีข้อบกพร่องประการใดก็สามารถแก้ไขได้ทันที

12. บริษัทฯ กำหนดอัตตราค่าจ้างและให้สวัสดิการกับพนักงานรักษาความปลอดภัยในลักษณะสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน และยังมีการปรับอัตตราค่าจ้างทุก ๆ 3 เดือน จึงทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริาัทฯ มีขวัญและมีกำลังใจดีตลอดไป

13. นอกจากบริษัทฯ ได้ทำการฝึก/อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ให้ทราบถึงลักษณะและขอบเขตของงานที่แต่ละคนต้องทำแล้ว บริาัทฯยังเน้นถึงเรื่อง ความซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา สามัคคี มีระเบียบวินัยในการทำงาน อันเป็นการส่งเสริมแหละสร้างสรรค์ให้ พนักงานรักษาความปลอดภัย มีจริยธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วย

14. ท่านจะใช้สอยพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราได้ตามอัชฌาสัย เพราะเราได้อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีน้ำใจ กับผู้ว่าจ้างทุกราย

15. หากพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ คนใดปฏิบัติงานไม่เป็นที่ถูกใจของท่านด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ ก็พร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนตัวให้ใหม่จนเป็นที่พอใจของท่านตลอดไป

 

 

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  5,916
Today:  2
PageView/Month:  105

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com